Se alla

Social omsorg

Öka resurserna till fältverksamheten inom familjeteamet. Öka närvaron av vuxna med kompetens att möta, stötta och lyssna på våra ungdomar på de platser där det på fritiden befinner sig, det är ett viktigt komplement till övriga verksamheter riktade till barn och unga. Fältverksamheten fyller en viktig funktion med förebyggande och uppsökande arbete.

Liberalerna vill:

Sociala frågor som Ekeröliberalerna vill driva:

  • Stärk familjeteamet
  • Ökad satsning på fältverksamheten för unga på kvällar och helger
  • Stödja lokala arbetsplatser för personer med funktionshinder så att inlåsningeffekter motverkas
  • Öka självständigheten för personer med särskilda behov
  • Öka samverkan med landstingets barn och ungdomspsykiatri samt Mini-Maria
  • Öka kvaliteten i upphandlingar av LSS-verksamhet och omsorgsverksamhet

Fältverksamheten ska kunna täcka fler områden och vara än mer närvarande än den är idag. Därför vill vi stärka fältverksamheten inom familjeteamet så att den kan arbeta mer förebyggande och långsiktigt.

För att kunna stävja samt förebygga missbruk bland unga i kommunen bör socialtjänsten öka samverkan inom kommunen samt med andra aktörer såsom polisen, hälso- och sjukvården, Barn och ungdomspsykiatrin, samt med ideella organisationer.

Vi, Ekeröliberaler vill ge förutsättningar för alla äldre att leva ett värdigt, tryggt och innehållsrikt liv. Äldre måste ha samma möjligheter som andra att välja var och hur man vill bo och leva därför är det viktigt att det finns olika boendeformer i kommunen. Trygghetsboenden med fokus på social gemenskap behöver byggas – ensamhet är en stor anledning till ohälsa hos äldre.

Förenkla biståndsbedömningen för äldre i kommunen samt avskaffa biståndsbedömning upp till 10 timmar per månad för de som är över 80 år. Detta skulle ge möjlighet för stöd efter eget önskemål till exempel att ta en promenad om vädret så tillåter, göra besök hos läkare/tandläkare, frisör, handla eller besöka kulturaktivitet mm. Idag gäller förenklad biståndsbedömning efter särskild ansökan för personer över 75 år. För oss som Liberaler är det viktigt att individen själv kan välja vad hen behöver hjälp med, det ska inte en tjänsteman på förvaltningen behöva avgöra.

Ökad satsning för de äldre som vill utöva fysisk aktivitet tillsammans med andra föreningar/organisationer. Ett gott exempel är Tennisklubben och Friskis o Svettis som tillsammans med kommunen möjliggör kraftigt subventionerad träning på dagtid, för äldre samt personer med funktionsnedsättning. Sådana satsningar är inte kostsamma för kommunen, men kan förbättra folkhälsan och spara pengar på sikt.

Äldres psykosociala hälsa är en viktig fråga för alla även för kommunen och civilsamhället.

God och varierad mat är också viktig för såväl fysisk som psykisk hälsa, att ha flera olika rätter att välja på ser vi som självklart för alla som bor på äldreboenden. När hälsan sviktar ska det finnas goda möjligheter för aktiviteter både i tex daglig verksamhet, eller liknande. Kommunen bör stärka stödet till anhöriga till sjuka äldre. Möjlighet till parboende på äldreboenden ska vara en självklarhet för de som vill/behöver.

 

Valfrihet att välja hemtjänst eller äldreboende när så behövs är en självklarhet för oss Ekeröliberaler.

Maten på äldreboenden är mycket viktig både för hälsan och den psyko-sociala samvaron. Maten ska vara en daglig höjdpunkt som främjar livskvaliteten. Både kvalitet och valmöjligheter måste öka, det ska finnas flera rätter att välja på när man bor på ett äldreboende.

Kommunen bör ge stöd till och samverka med civilsamhället för att erbjuda olika aktiviteter för äldre. Fler lokaler för föreningar och aktiviteter behövs också. Detta måste alltid finnas med i planeringen av nya områden.

I upphandling av äldreomsorg ska kommunen kravställa att personal som arbetar inom äldreomsorgen har erforderlig kompetens, till exempel att kunskap om demensvård ska finnas där personer med demenssjukdom vårdas, mm. Liberalerna vill säkra att alla äldre i vår kommun kan leva värdiga och innehållsrika liv oavsett hälsa eller funktionsmöjlighet.

Personer 65+ utgör en fjärdedel av vår befolkning. De ska behandlas som den aktiva resurs de är i många år efter 65. Detta istället för att som ofta skett i politiken se dem som bara passiva vård- och omsorgsboende.