Se alla

Skola

En hälsosam skola för alla elever, lärare och skolpersonal 

Ekeröliberalerna vill genomföra ett skollyft,

Införa minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet
Förstärka resursteamet
Öka valfriheten för att kunna välja skola

Liberalerna vill:

Skolfrågor som Ekeröliberalerna driver:

  • Säkerställa att elever, lärare och skolpersonal har en god arbetsmiljö i skolan.
  • Öka kompetensutvecklingen för lärare
  • Lärare ska vara pedagoger
  • Upprusta de fysiska skolmiljöerna
  • Planera och bygg långsiktigt ändamålsenliga skollokaler
  • En elev – en dator
  • Bevara och utveckla skolbiblioteken

Kunskap är biljetten vidare i livet. Det är därför vi Liberaler fortsätter kampen för en riktigt bra skola. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska få de kunskaper som hon eller han behöver för att utvecklas och uppnå sina drömmar. Ekerö har överlag bra skolor. Vi ser dock att det finns barn och unga som inte får det stöd de behöver. Lärarnas administrativa börda tar tid från undervisningen, vi vill att lärare ska göra det de är utbildade för och bäst på, dvs vara pedagoger och stötta lärandet. Med liberalrernas förslag skulle 45 nya lärarassistenter anställas i kommunen.

Vi kommer att verka för byggandet av två nya grundskolor under mandatperioden. Vi ser även goda möjligheter till skapandet av ett gymnasium i kommunen men då i samarbete med ett befintligt gymnasium i stan.

Vi vill ha en hälsofrämjande skola. Det är viktigt att elever, lärare och skolpersonal har en god arbetsmiljö där alla trivs, utvecklas och mår bra.

Antalet timmar för fysisk aktivitet måste öka. Vi vet att både psykisk och fysisk ohälsa motverkas av fysisk aktivitet samt att inlärnings- och koncentrationsförmågan ökar om man rör på sig regelbundet. Under uppväxtåren är det synnerligen viktigt att barn rör på sig och att skolan ger inspiration att bryta stillasittande. Svenska barn är de mest stillasittande barnen i Norden enligt Nordiska ministerrådet. Den dagliga rekommendationen för fysisk aktivitet för barn är minst 60 minuter per dag. Inte ens var fjärde elvaåring i Sverige når rekommendationen enligt WHO. Vi vet att fysisk aktivitet leder till ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga och bättre skolresultat samt förebygger psykisk ohälsa och sjukdomar senare i livet.

Den psykosociala hälsan hos elever påverkar i hög grad känslan av trygghet samt skolresultaten. Ett flertal undersökningar visar att den psykosociala hälsan hos främst flickorna, har försämrats under flera år. Därför vill vi Liberaler förstärka kommunens resursteam i skolorna, de resursteam som erbjuder kvalificerat psykosocialt stöd till elever. I dagsläget har Ekerö motsvarande 16 heltidstjänster i resursteam. Dessa 16 heltidstjänster ska räcka till för ungefär 4 000 elever. Vi, Ekeröliberaler anser att resursteamet behöver förstärkas kraftigt med fler fasta och ambulerande kuratorer, socialpedagoger, skolsköterskor och psykologer.

Vi vill att skolan ska öka elevernas förmåga till källkritik och kritisk tänkande. Det är avgörande för att samhället ska kunna upprätthålla och stärka demokratin. I tider av filterbubblor och ”fake news” är bibliotek med utbildade bibliotekarier viktiga. I Ekerö är vi stolta över att varje skola har skolbibliotek som är bemannade med utbildade bibliotekarier. Detta vill vi Ekeröliberaler värna om och fortsätta att utveckla. Vi vill återställa den nedskärning som M,KD och C gjorde i skolbibliotekens budget för 2018.

Ekerö skolor ska ha stark IT-miljö. Principen ska vara en elev – en dator.

Vi vill stärka valfriheten för föräldrar att välja skola. Unga som får delta i beslut att välja tar ökat ansvar både för sin egen inlärning och för skolmiljön.