Se alla

Infrastruktur

Vi ser till helheten – många förbättringar –  små som stora – bidrar till ett fungerande livspussel för alla Ekeröbor. Det är inte bara en Förbifart och en breddning av Ekerövägen som ska lösa trafikproblemen utan ett fyrverkeri av lösningar!

Liberalerna vill:

Andra infrastrukturfrågor som Ekeröliberalerna vill driva:

 • Tekniska kontoret ska bidra med kompetens till övriga vägföreningar så att de kan skötas professionellt
 • Utveckla en trafikplan för hela kommunen och en fördjupad trafikplan för Ekerö C
 • Bygga ner Ekerövägen så att Ekerö C inte delas i två delar?
 • Tillsätta en utredning så att alla barn i kommunen har en säker skolväg
 • Möjliggöra så att Ekerö kommun får en anropsstyrd kollektivtrafik
 • Verka för ökad turtäthet av bussarna i kommunen och en rundlinjebuss i Ekerö tätort
 • Införa flexibla nattstopp för bussarna
 • Fler nya vackra infartsparkeringar
 • Planera för en till bro över Tappströmskanalen
 • Slagstafärjan ska vara avgiftsfri
 • Bussar på Slagstafärjan så att man lätt kan komma till T-banan

Ekeröliberalerna vill:

 •  Kommunalisera vägföreningarna Stockby och Närlunda, samt tillsätt en utredning, klar 2019, som ska komma med förslag på om och hur andra vägföreningar inom kommunen kan kommunaliseras
 • Fyra bil filer mellan Sommarstan och Tappström
 • Ökad satsning på cykel som färdmedel, tex fler upplysta cykelbanor, cykelparkeringar/cykelgarage vid bussar och ladd stationer för cyklar, sopsalta alla större cykelvägar, införa lånecykelsystem, mm.

Ett mål som vi Ekeröliberaler har är att transporttiden från Ekerö centrum till Brommaplan ska maximeras till 15 minuter. Under byggperioden för Förbifarten kan detta mål ibland vara svårt att nå, dock är det en strävan att hålla tiderna nere trots bygget.

Trafikproblem i kommunen går att lösa! Infrastruktursatsningar måste planeras i god tid, ibland uppemot 10-20 år framåt. Kollektiva lösningar på både kort och lång sikt måste göras i bred samverkan. På kort sikt under mandatperioden behöver ”flaskhalsar”lösas då mycket vägarbete med nya förbifarten kommer att ske och därmed kan stora störningar i trafiken tillfälligt uppstå. På lång sikt, eftersom invånarantalet i Ekerö förväntas öka, bör alternativa, hållbara och miljövänliga lösningar diskuteras och planeras.

Vi vill öka den professionella servicen för invånarna i kommunen. Vi vill anställa en trafikplanerare och en strategisk infrastrukturplanerare. Vidare behövs en Stadsarkitekt och en växande kommun behöver även en renhållningsingenjör. Vi ser att fler tjänstemän behövs för ökat samarbete och lobbyarbete med/mot grannkommuner och SL/Landstinget.

Resurser bör avsättas för att genomföra viktiga utredningar inom infrastrukturområdet, t.ex.: infartsparkeringar; åtgärder för att underlätta i trafiken; ökad turtäthet för buss- och båttrafiken; en ladd-infrastruktur för att underlätta för el bilar, mm.

Infrastrukturproblem kräver breda lösningar över partigränser – Liberalerna kommer att ta initiativ till en bred parlamentarisk samverkansgrupp i kommunen.