Se alla

Boendeplanering

Vi Ekeröliberaler vill både värna om Ekerös lantlighet och utveckla kommunens tätare områden så att de får en småstadsprägel.

Liberalerna vill:

  • Utveckla tätorterna varsamt samt värna om bebyggelse av landsbygden
  • Välkomna långsiktiga privata bostadsföretag som vill etablera sig i kommunen
  • Att kommunen arbetar för en markpolitik som möjliggör ett byggande av hyresrätter med rimliga hyresnivåer
  • Att kommunen använder sig av öppna arkitekttävlingar
  • Att kommunen ska ha en stadsarkitekt som har övergripande ansvar för gestaltning – anställa en stadsarkitekt
  • Bygga för behov vid olika faser i livet, samt blandade boendeformer, dvs småhus, bostadsrätter, hyresrätter, ägarlägenheter
  • Bygga max 4 våningar högt
  • Bevara Ekerö Bostäder i kommunal ägo och utveckla verksamheten
  • Öka servicegraden för byggprocesser i kommunen

Utmärkande för småstäder är tydliga centrumbildningar med mötesplatser för alla. Ekerö centrum ska vara ett levande centrum där det finns en variation av butiker, mötesplatser, bostäder, företagare och kultur. Vi vill att den planerade utbyggnaden av centrum sker småskaligt, gåvänligt och tillgängligt samt till största möjligaste mån följer Erskines anda.

Ekerö växer och framtida utveckling av centrala platser, som t ex Svanhagen på Färingsö ska ske varsamt, likaså upprustning av nuvarande Träkvista torg och Stenhamra centrum.

Ekerö Bostäder är en kompetent och viktig aktör för kommunen och dess medborgare med goda ekonomiska förutsättningar. Vi föreslår att kommunens verksamhetslokaler helt eller delvis förläggs i ett dotterbolag hos Ekerö Bostäder (se Ekonomi).

För att Ekerö på ett effektivt och bra sätt ska kunna hantera den utveckling kommunen står inför vad gäller byggande, detaljplanering och infrastruktur bör förstärkningar av stadsarkitekts- och tekniska kontoret göras. Kontoren behöver bl.a. förstärkas med stadsarkitektkompetens, strategisk planering, detaljplanehandläggare, GIS-kompetens, samt hållbarhet (miljö/klimat/biolog-kompetens). Fortsatt digitalisering av bygghandlingar bör ske samt ökad servicegrad till invånarna i form av råd och stöd vid byggnationer.