Se alla

Bilaga ekonomi

Oavsett vad vi i L föreslår när det gäller kommunens framtida investeringar, gäller det att finna pengar för dessa. Enkelt formulerat finns det 3 alternativ: Skattehöjning, upplåning och försäljning av något kommunen äger. Vi vill inte ha skattehöjning. Vi vill ej heller öka kommunens belåning. Kvar finns alternativet försäljning. Nedan redovisas ett förslag på vad kommunen kan sälja.

  1. Ekerö Bostäder (EB) har idag ett bestånd av ca 820 lägenheter. 2019 kommer EB att ha ca 110 flera. Det bokförda värdet på bostäderna är idag ca  500 mkr. Marknadsvärdet 17-12-31 var – enligt en årlig extern värdering – 1.360 mkr, en ökning under året med drygt 11%. De 110 nya lägenheterna, som nämndes ovan, bör innebära att marknadsvärdet ökar med ytterligare ca 13-14%, (= 170-190 mkr).
  2. Kommunen har och äger verksamhetslokaler – skolor, förskolor, äldreboende. kommunhuset. etc – på 2-3 gånger så många kvadratmeter som EB. Marknadsvärdet är kanske 2-3 gånger så stort också, dvs runt  2.000 – 3.000 mkr.
  3. Vad händer om EB köper delar av verksamhetslokalerna från kommunen (vilket har skett i andra kommuner)?
  4. Låt oss anta – som exempel – att kommunen säljer verksamhetslokaler för 500 mkr till EB. Kommunen får då samma belopp av EB för För att klara köpet behöver EB låna upp pengarna via banker eller andra externa låneinstitut. Detta blir sannolikt inget problem oavsett om kommunen borgar eller inte eftersom EB:s existerande bestånd har ett högt belåningsvärde/säkerhet (idag belånat till mindre än hälften av marknadsvärdet) samt att de övertagna verksamhetslokalerna i sig utgör en säkerhet.
  5. Verksamheterna som finns i de övertagna verksamhetslokalerna blir hyresgäster till EB i ett separat dotterbolag helt skilt från bostäderna, och betalar hyra precis som vilken annan hyresgäst som helst. Ja, men då ökar väl kommunens kostnad med denna hyreskostnad? Ja, delvis, även om dagens kostnader finns på andra ställen i kommunens budget. Och därifrån försvinner de. Skillnaden blir också mindre om man samtidigt lägger samman verksamhetslokalernas förvaltning med den som EB redan har.